Statut Fundacji „Pomerdało mi się”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja „Pomerdało mi się”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Tomasza Popiela, zwanego dalej Fundatorem,

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Lekaszyn.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Polityki Społecznej. Jednocześnie o istnieniu Fundacji powiadomieni są ministrowie właściwi do spraw edukacji, zdrowia, kultury i sztuki.

§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Cele i zasady działania fundacji to:
1. Dogoterapia,
2. Hipoterapia,
3. Felinoterapia,
4. Zooterapia,
5. Rehabilitacja i wspieranie osób niepełnosprawnych,
6. Niesienie pomocy ludziom i zwierzętom,
7. Propagowanie właściwego stosunku do drugiego człowieka i zwierząt,
8. Resocjalizacja młodzieży,
9. Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
10. Przeciwdziałania patologiom społecznym,
11. Szkolenie psów pracujących (ratownicy, towarzyszące, terapeutyczne, pracujące w policji, wojsku),
12. Szkolenie psów sportowych (psy biorące udział w wyścigach, agility, frisbee),
13. Hodowla psów pracujących i sportowych,
14. Biofeedback,
15. Hodowla zwierząt pracujących, sportowych,
16. Imprinting zwierząt,
17. Szkolenie zwierząt i ich właścicieli,
18. Nauka jazdy konnej,
19. Turystyka w siodle,
20. Psie przedszkole,
21. Hotel dla zwierząt,
22. Mini zoo,
23. Azyl, schronisko dla zwierząt potrzebujących pomocy,
24. Imprezy tematyczne, np.: dzień psa, urodziny dziecka (wizyta animatora, zwierząt),
25. Prowadzenie „Lekcji ze zwierzakami” (np.: pies, kot, koń),
26. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów z tematyki: animaloterapii, ochrony zwierząt, środowiska, ekologii, przyrody, pracy z osobami niepełnosprawnymi, uzależnionymi, chorymi, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, tematyki sportowej, pracy ze zwierzętami i innymi odpowiadającymi realizacją działań fundacji,
27. Organizacja turnusów, kolonii, półkolonii, biwaków o charakterze animaloterapii, ekologicznym, sportowym i integracyjnym,
28. Stworzenie i stałe udoskonalenie trenerskiej zawodniczej wiedzy szkoleniowej,
29. Prowadzenie akademii sportowych,
30. Szkolenie zawodników i trenerów sportowych,
31. Zapewnienie treningów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z możliwością wsparcia psychologicznego zawodników,
32. Pomoc społeczna i charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działanie na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i chorych, promocja i organizacja wolontariatu,
33. Promocja zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
34. Wsparcie rozwoju oraz mobilizacja osób niepełnosprawnych (kompleksowa rehabilitacja medyczna i społeczna osób niepełnosprawnych, wsparcie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, prowadzenie działań interdyscyplinarnych, terapia i pomoc społeczna; włączanie osób niepełnosprawnych w działaniach na rzecz zachowania oraz promocji dziedzictwa narodowego i kulturowego, animaloterapii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, akademii sportowych; tworzenie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji),
35. Wsparcie społeczne, aktywizacja zawodowa osób NEET,
36. Promocja aktywności fizycznej w społeczeństwie, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,
37. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia z edukacją prozdrowotną,
38. Krzewienie wśród dzieci i młodzieży zasad Fair Play w sporcie i poza sportem, zachowań ekologicznych i proekologicznych, zasad ochrony przyrody, praw i zasad ochrony zwierząt,
39. Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu, edukacji, kultury, ekologii oraz rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży,
40. Pomoc dzieciom, młodzieży, osobom NEET w rozwijaniu własnych zainteresowań i talentów,
41. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
42. Integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
43. Pomoc osobom uzależnionym,
44. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportu,
45. Walka z wykluczeniem społecznych,
46. Promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii,
47. Rekonstrukcje historyczne,
48. Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii Polski i świata,
49. Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w celu odkłamywania i przekazywania prawdy o historii,
50. Promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz wszelkich tradycji narodowych.

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie animaloterapii, w tym: dogoterapii, hipoterapii, felinoterapii, zooterapii dla uczniów i pensjonariuszy różnego rodzaju placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych, ośrodków i szpitali,
2. Prowadzenie „Lekcji ze zwierzakami” (np.: pies, kot, koń),
3. Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń na tematy objęte celami Fundacji,
4. Organizacja kolonii, półkolonii, biwaków i charakterze animaloterapii, ekologicznym i integracyjnym,
5. Prowadzenie szkoleń dla zwierząt oraz ich właścicieli,
6. Organizowanie akcji oraz imprez masowych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i zwierząt w potrzebie,
7. Organizowanie dni tematycznych (np.: „dzień rodziny”, „dzień psa”, itp.),
8. Organizowanie konkursów, zawodów związanych z edukacją ekologiczną, animaloterapią i sportem dla dzieci i młodzieży,
9. Organizowanie konkursów, zawodów, wystaw dla zwierząt,
10. Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych, promujących idee Fundacji,
11. Edukacja kulturalna, ekologiczna i sportowa dzieci i młodzieży w postaci organizowanych warsztatów, lekcji i zajęć praktycznych.
12. Promocja i organizacja wolontariatu,
13. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
14. Organizacje spotkań i zajęć sportowych, ekologicznych, kulturalnych oraz związanych z animaloterapią dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów,
15. Organizowanie i prowadzenie konferencji na tematy objęte celami Fundacji,
16. Działalność wydawniczą (broszury, książeczki dla dzieci, książki -poradniki),
17. Działalność internetową (portale i internetowe sklepy specjalistyczne),
18. Wolontariat,
19. Współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami pomocy społecznej, instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami oraz osobami prawnymi,
20. Sesje fotograficzne,
21. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
22. Udzielenie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej,
23. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji,
24. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
25. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej,
26. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,
27. Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,
28. Organizowania imprez na różną skalę, mających na celu promocje aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywę dla alkoholu, narkotyków czy wandalizmu,
29. Kupowanie lub przyjmowanie zwierząt chorych, przebywających w złych warunkach, źle traktowanych,
30. Rehabilitacja i leczenie zwierząt,
31. Nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony praw zwierząt,
32. Prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu zwierząt dla osób z problemami emocjonalnymi, z marginesu społecznego, osób niepełnosprawnych oraz osób z tzw. chorobami cywilizacyjnymi (depresja, anoreksja, bulimia, nerwice, fobie),
33. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej,
34. Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, a także osób NEET,
35. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami,
36. Współpracę z uczelniami wyższymi, ośrodkami medycznymi oraz klubami sportowymi w zakresie realizacji celów Fundacji,
37. Organizowanie spotkań i konferencji służących wymianie wiedzy, myśli i doświadczeń środowisk w obrębie których działa Fundacja,
38. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji,
39. Organizację meczy, turniejów, rozgrywek i imprez sportowych,
40. Prowadzenie i nadzór merytoryczny nad własnymi lub licencjonowanymi Akademiami Sportowymi,
41. Prowadzenie działalności wydawniczej, finansowanie wydawnictw i czasopism popularyzujących cel Fundacji,
42. Pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy oraz środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej,
43. Prowadzenie działań integrujących środowiska ekologiczne, sportowe, kulturowe i inne, działające w obszarze Fundacji,
44. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych, służących realizacji zadań statutowych,
45. Organizowanie ruchu społecznego wokół działań Fundacji,
46. Gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań statutowych,
47. Prowadzenie działalności statutowej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
48. Współpracę ze środowiskiem nauki i praktyki oraz instytucjami państwowymi, a także organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi,
49. Zawieranie umów partnerskich służących działalności statutowej,
50. Promowanie dokonań twórczych i naukowych służących rozwojowi i upowszechnianiu holistycznego podejścia do rehabilitacji medycznej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz inspirowanie prac naukowo-badawczych i działalności oświatowej w tej dziedzinie,
51. Podejmowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, organizowanie imprez -w tym imprez integracyjnych i sportowych,
52. Organizacja rekonstrukcji i festiwali historycznych (np.: bitwy, turnieje rycerskie),
53. Organizacja rajdów konnych.

§ 6a
Działalność wskazana w paragrafie 6 realizowana jest przez Fundację jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego i działalność odpłatna pożytku publicznego.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji od osób prawnych,
3. zbiórek publicznych,
4. majątku fundacji,
5. odsetek i lokat bankowych,.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9
Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2 Prezesem Zarządu może zostać Fundator. Fundator może ustanowić pierwszy skład Zarządu.
3 Zarząd Fundacji ustanawiany jest na czas bezterminowy.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. realizacja celów statutowych,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 

§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd i Fundator bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.